من زیر بال خودم را هل نخواهم داد
تو فقط قلب من را باز کن
تو اجازه نداری نفس بگیری
تو فقط استخوان هایم را باز میکنی
شنیدم که شنیدم
شنیدم نام تو را صدا می زنم
وقتی مواد شیمیایی تمام درد من را پاک کرد
اکنون همه چیز برای هیچ چیز نیست
یک دوز غرور دیگر
به دلایل دلتنگی
شنیدم نام تو را صدا می زنم
درد من را پاک کن
تمام کلمات شما رویای من هستند
حالا چشمان من باز نمی شود
اجازه ندهید که من نفس بکشم
تو روح من رو باز کنی
شنیدم نام تو را صدا می زنم
وقتی مواد شیمیایی تمام درد من را پاک کرد
اکنون همه چیز برای هیچ چیز نیست
یک دوز غرور دیگر
به دلایل دلتنگی
شنیدم نام تو را صدا می زنم
درد من را پاک کن
من می شنوم که اسم من را صدا می زنید
مواد شیمیایی که در آن chiemicals بخشی از من پاک
من می شنوم که اسمش را از درد من پاک می کنم
آتش سریع اعتیاد من
من بالا می دهم آنچه را که داده اید
بیمار دچار میل جنسی شده است
صعود مستقیم به سیستم من
او بخشش را نگه می دارد
سرطان در زندان های پلاستیکی پوشیدنی است
10 دلار می گوید که پزشکی این کار را به مجازات نمی کند
شنیدم نام تو را صدا می زنم
وقتی مواد شیمیایی تمام درد من را پاک کرد
اکنون همه چیز برای هیچ چیز نیست
یک دوز غرور دیگر
به دلایل دلتنگی
شنیدم نام تو را صدا می زنم
درد من را پاک کن
من می شنوم که اسم من را صدا می زنید
او بخشش را نگه می دارد
سرطان در زندان های پلاستیکی پوشیدنی است
10 دلار می گوید که پزشکی این کار را به حالت عادی نمی برد