شما آن را مانند سحر و جادو نگاه کنید
چون هیچ کس را نمی بینم، هیچکس جز شما، شما، شما
من هرگز گیج شده ام
هی، هی
من خیلی مورد استفاده قرار گرفتم
[پیش قلاب:]
بنابراین من عاشق زمانی که شما غیر منتظره تماس بگیرید دلیل اینکه من از زمان انتظار انتظار می کشم
بنابراین من برای شما، شما، شما، مراقبت می کنم
من برای شما، شما، شما، شما، آره مراقبت می کنم
[قلاب:]
دلیل، دختر، شما کامل است
شما همیشه ارزشش را دارید
و شما شایسته آن هستید
راه کار شما
دلیل، دختر، شما آن را به دست آورده (گه)
دختر، شما آن را به دست آورده اید، آره
شما می دانید که عشق ما غم انگیز است (آه، آره)
بنابراین شما آن را پرداخت نمی کنید، هیچ ذهن، ذهن و ذهن را پرداخت نکنید
ما بدون دروغ زندگی می کنیم
هی، هی
شب شبانه مورد علاقه من است
[پیش قلاب و قلاب]
در آن شب تنها
ما گفتیم عشق نخواهد بود
اما ما احساس عجله کردیم
این باعث شد ما بر این باور باشیم که تنها ما بود (فقط ما)
متقاعد شدیم که ما در داخل (گه)، داخل (گه)
[قلاب]