شما برای من خوب نیستید
عزیزم تو خوب نیستی
تو برای من خوب نیستی
اما عزیزم من تو را میخواهم، من می خواهم
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
هرگز تا به حال یک دختر خیلی زیبا وجود دارد
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
آیا می توانیم آن را در حال حاضر پایین و رگبار
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کودک عینک آفتابی قلب را قرار داده است
دلیل اینکه ما سوار می شویم
من نمی خواهم به آنچه گذشته می گویم گوش کنم
منتظر تمام شب هستم
کشیدن یکی دیگر از من را به خاکستر تبدیل کنید
آماده برای دروغ دیگری؟
می گوید او به من یاد می دهد که چه چیزی سریع است
بگو ببخشید
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
هرگز تا به حال یک دختر خیلی زیبا وجود دارد
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
آیا می توانیم آن را در حال حاضر پایین و رگبار
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
بیایید عیسی را از داشبورد بگیریم
به اندازه کافی در ذهن او
ما هر دو می دانیم که برای چه چیزی اینجا هستیم
چندین بار ذخیره شده است
شاید من این غواصی را دوست دارم
شاید آن را حفظ کند
شاید سرعت آن را به من نزدیک تر می کند
من می توانم چشم شما را پرت کنم
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
هرگز تا به حال یک دختر خیلی زیبا وجود دارد
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
آیا می توانیم آن را در حال حاضر پایین و رگبار
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
تو برای من خوب نیستی
عزیزم تو خوب نیستی
تو برای من خوب نیستی
اما عزیزم من تو را میخواهم، تو را میخواهم
تو برای من خوب نیستی
عزیزم تو خوب نیستی
تو برای من خوب نیستی
اما عزیزم تو را میخواهم، تو را میخواهم، تو را میخواهم
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
هرگز تا به حال یک دختر خیلی زیبا وجود دارد
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کودک در 7 یازده ساله است
وجود دارد در آسمان Pontiac سفید خود را
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
هرگز تا به حال یک دختر خیلی زیبا وجود دارد
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
کوه رژیم، نوزاد، نیویورک سیتی
آیا می توانیم آن را در حال حاضر پایین و رگبار
آیا فکر می کنید ما برای همیشه در عشق هستیم؟
فکر میکنی ما در عشق هستیم؟
تو برای من خوب نیستی
عزیزم تو خوب نیستی