Du du du-du، du du du du
du du du du du du du du
Du du ...
بعضی از افسانه ها گفته می شود
بعضی به گرد و غبار یا طلا تبدیل می شوند
اما تو مرا به یاد می آوری
برای قرن ها به یاد داشته باشید
و فقط یک اشتباه
آیا همه این کار را می کنند؟
ما در تاریخ می افتیم
برای قرن ها به یاد داشته باشید
او الهی، اوه اوه یی
او ey یی
برای قرن ها به یاد داشته باشید
خوابهای نوجوان من را مامیزم
نه، هیچ مشکلی با من نیست
بچه ها همه اشتباه هستند
داستان همه خاموش است
فلز سنگین قلب من را شکست
بیا بریم، بیا
کبودی روی ران شما مانند اثر انگشت من است
و این قرار است که مطابقت داشته باشد
تاریکی که احساس کردی
من هرگز به معنای این نیست که خودم را ثابت کنم
du du du du du du du du
du du du du du du du du
Du du ...
بعضی از افسانه ها گفته می شود
بعضی به گرد و غبار یا طلا تبدیل می شوند
اما تو مرا به یاد می آوری
برای قرن ها به یاد داشته باشید
و فقط یک اشتباه
آیا همه این کار را می کنند؟
ما در تاریخ می افتیم
برای قرن ها به یاد داشته باشید
او الهی، اوه اوه یی
او ey یی
برای قرن ها به یاد داشته باشید
و من نمی توانم متوقف کنم تا تمام دنیا نام من را بشناسد زیرا من تنها در رویاهایم متولد شدم
تا زمانی که برای من بمیری، تا زمانی که یک نور وجود داشته باشد، سایه من بیش از تو است؛ زیرا من، من مخالف آمنیازیسم هستم
و شما یک شکوفه گیلاس هستید
شما در حال آمدن به شکوفه هستید
شما خیلی زیبا هستید، اما خیلی زود رفته اید
du du du du du du du du
du du du du du du du du
Du du ...
بعضی از افسانه ها گفته می شود
بعضی به گرد و غبار یا طلا تبدیل می شوند
اما تو مرا به یاد می آوری
برای قرن ها به یاد داشته باشید
و فقط یک اشتباه
آیا همه این کار را می کنند؟
ما در تاریخ می افتیم
برای قرن ها به یاد داشته باشید
او الهی، اوه اوه یی
او ey یی
برای قرن ها به یاد داشته باشید
ما برای همیشه اینجا هستیم
و در اینجا اثبات یخ زده است
من می توانم برای همیشه گریه کنم
ما جوانان مسموم هستیم
du du du du du du du du
du du du du du du du du
Du du ...
بعضی از افسانه ها گفته می شود
بعضی به گرد و غبار یا طلا تبدیل می شوند
اما تو مرا به یاد می آوری
برای قرن ها به یاد داشته باشید
و فقط یک اشتباه
آیا همه این کار را می کنند؟
ما در تاریخ می افتیم
برای قرن ها به یاد داشته باشید
او الهی، اوه اوه یی
او ey یی
برای قرن ها به یاد داشته باشید
ما در تاریخ می افتیم
برای قرن ها به یاد داشته باشید