شما می گویید که می خواهی من را دوست داشته باشی، می گویم من فقط جعلی هستم
شما می گویید من فقط یکی دیگر است که هرگز پشت خود را نداشتم
آیا حضور من را احساس میکنید؟ شاید من باید بروم
شاید یکی دیگر از شما باید برود
ببینید، یک روز اگر شما اجازه دهید من سعی خواهم کرد و اصلاح این شکسته گذشته، آره قلب من ما را نجات دهد، زیرا من هرگز از ما رها نکن
بنابراین اگر شما من را دوست داشته باشید، نباید نگران باشید که اگر اشتباهات را انجام دادید، چون اگر شما به من نیاز دارید، نباید هرگز من را سوار کرد
مثل اینکه منتظرش بودم
شما می گویید این می تواند بهتر شود اما شما هرگز نمی بینید
چون من می بینم، زیبا من
پس وقتی به آن می رسد
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
پس وقتی به آن می رسد
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
آنها می گویند من یک دروغ است زیرا من از یک املاک هستم
اما آنچه را که پشت سر من می گویم می دانم، آن را به صورت خود می گویم
من آرزو می کنم که بتوانیم گذشته ها را کنار بگذاریم و به همین ترتیب اگر اشتباه می کنیم
برای من قسم می خورم که یک مورد دیگر را می گیرم
بنابراین اگر شما من را دوست داشته باشید، نباید نگران باشید که اگر اشتباهات را انجام دادید، چون اگر شما به من نیاز دارید، نباید هرگز من را سوار کرد
مثل اینکه منتظرش بودم
شما می گویید این می تواند بهتر شود اما شما هرگز نمی بینید
چون من می بینم، زیبا من
پس وقتی به آن می رسد
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
پس وقتی به آن می رسد
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
من پول زیادی نگرفتم، بنابراین نمی دانستم چگونه با آن برخورد کنم
من یک میلیون ساله ساختم و آن را پاشیدم، همه اینها را دوباره انجام دادم
این دور دور، حتی نمی تواند به خودم اعتماد کند، به جز دوستانم
اگر من مرد هستم، چرا آنها دیگر من را بازی نمی کنند؟
این نمی تواند عادلانه باشد؟
فقط آن را نمی گیرم چون من در کنار آنها هستم، آرزو می کنم که این Nikes را بپوشند، در حال پیاده روی هستند
برای دیدن آنچه که آن را مانند، در اوقات فراغت خود را
و سپس به عقب بر گردیم و به من بگویم که من سزاوار تمام مدت زمان من است
بنابراین منتظر من نیستم
شما می گویید این می تواند بهتر شود اما شما هرگز نمی بینید
چون من می بینم، زیبا من
بنابراین وقتی به آن می رسد
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
هنگامی که آن را به آن می آید
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
آن را مانند شما منتظر بود به من متفاوت شما می گویید که می تواند بهتر شود، اما شما هرگز نمی بینید چون من می بینم، من زیبا
بنابراین وقتی به آن می رسد
من همیشه دوست دارم تو را دوست داشته باشم، عشق را دوست دارم
هنگامی که آن را به آن می آید
من همیشه دوست دارم برای عشق تو باشم