شما اینجا در کنار من قرار می گیرید، شما خاموش است من بوی او را بر شما، من اکنون متمرکز هستم
من می دانم که در سر شما چه اتفاقی می افتد، آره
من می دانم که در تخت خواب ما چه اتفاقی افتاد، آره
تلفن شما buzzin 'است، بنابراین آن را انتخاب کنید
من می دانم او callin '، پس چه فاک، آه؟
من باید یک تقلب را فاش کنم
بنابراین در اینجا هستیم
و این زنگ هشدار زنگ می زند در سرم مثل یک نفر گفت: آیا به او اعتماد نکنید؟ نه Textin از سابق، چه انتظاری از شما داشت؟
در حال حاضر شما در حال چشیدن در اینجا می دانید که در آن او می رود حالا او باید شما را دریافت کنید
کارما یک عوضی است، آره
همان راه که آنها می آیند این راه آنها است
حالا او باید تو رو بگیره
عکس را عوض کنید
هشدار و زنگ هشدار می رود
هشدار می رود
من آن را دیدم. من اجازه دادم
دختران من به من خواهند گفت،من به شما گفتم.
اما من به طرز شگفت انگیزی با سبک خودم، پسر بازی کردم
همیشه یک مکنده برای یک پسر وحشی بوده است
من بهتر از این هستم، ارزشم را می شناسم
من ممکن است به آنچه که من شایسته هستم برسم
اما من برای رونق نیستم
چه کاری انجام شده است انجام شده است
و این زنگ هشدار زنگ می زند در سرم مثل یک نفر گفت: آیا به او اعتماد نکنید؟ نه Textin از سابق، چه انتظاری از شما داشت؟
در حال حاضر شما در حال چشیدن در اینجا می دانید که در آن او می رود حالا او باید شما را دریافت کنید
کارما یک عوضی است، آره
همان راه که آنها می آیند این راه آنها است
حالا او باید تو رو بگیره
عکس را عوض کنید
هشدار و زنگ هشدار می رود
هشدار می رود
انفجار باند، دو عکس زد
مرد، یک احمق، یک دروغگو
حلقه حلقه، اعتماد رد Missin '
خانه در آتش، خانه در آتش
انفجار باند، دو عکس زد
مرد، یک احمق، یک دروغگو
حلقه حلقه، اعتماد رد Missin '
خانه در آتش است
و این زنگ هشدار زنگ می زند در سرم مثل یک نفر گفت: آیا به او اعتماد نکنید؟ نه Textin از سابق، چه انتظاری از شما داشت؟
در حال حاضر شما در حال چشیدن در اینجا می دانید که در آن او می رود حالا او باید شما را دریافت کنید
کارما یک عوضی است، آره
همان راه که آنها می آیند این راه آنها است
حالا او باید تو رو بگیره
عکس را عوض کنید
هشدار و زنگ هشدار می رود
هشدار