به سرپرستی «آیدا امیری مقدم» نوای موسیقی محلی ایران توسط «تیار» در تهران پیچید