آکورد به من نگو از داریوش

به من نگو

خواننده: داریوش

ریتم: 6/8

اسلو راک

Em حالا که کار تو شده                    پر از نیرنگ و ریا

حالا که دل تو شده                        فرسنگها دور از خدا

Am به من نگو دوست دارم               Dm که باورم Em نمیشه

Am نگو فقط تو رو دارم                     Dm که باورم Em نمیشه

Em تو با این چرب زبونی                  C هی به من Em دروغ میگی

Em میخواهی گولم بزنی                C هی به من Em دروغ میگی

Em تو با دل شکسته ام                  C اینقده Em جفا نکن

Em تو اگه دوستم نداری                 C اینجوری Em بد تا نکن

Am به من نگو ...