E             F           G              Dm                   F        Am                Dm            F                Am

روز جمعه ده صبحه تازه بیدار شدم از خواب  همه خونه پر از عطرت عكستم رو طاقچه تو قاب

E     F  G        F                            E                  Dm                      F              Am

میچینم صبحونه رو رو میزو بازم تك و تنها  میشینم و روبرومه صندلیه خالی اما

Am      E                                  F               Dm       C                                               Am

بعد صبحونه چه خوب بود دعوا سر شستن ظرفا  بعدشم تو بغل هم شروع میشد گفتن حرفا

Am            E                       F            Dm              C                                  Am

همه جا خنده و شوخی همه جا عشق و صفا  چجوری دلش اومد این روزگار بی وفا

Am      F                                   E                                   Am

تو كه نیستی همه ی روزای من  مث عصر جمعه دلگیره برام

Am    F                     E             Dm               C       Am

میدونم یه روز میای اما بدون  دیگه برگشتن تو دیره برام

E  Dm                           F                 Dm        C                              Am

دیگه با كی بعد از ظهر گلا رو آب پاشی كنم  دیگه صورت قشنگ كیو نقاشی كنم

Am         E    Dm                               F                 Dm     C                             Am

تو كه نیستی قبل خواب كیو نوازش بكنم  دیگه من واسه ی بوسه از کی خواهش بكنم