F                                                            Dm                

با اینکه دارن سیاه پوشا ... از توی شط کوچه ها ...

                   C

جمع میکنن ستاره های پر پرو

 

F                                                Dm                        

با اینکه دارن عزادارا ... از زیر آوارو جنون ...

              C

در میارن کفترای خاکسترو

 

Gm                        Dm                           Gm

با اینکه بوی تفتیشو خون پیچیده توی قصه ها ...

                              A

با اینکه صدای انفجار مرثیه خونه همه جا ، همه جا ، همه جا

 

C - Dm                   Dm                            

هنوزم میشه قربانی این وحشت منحوس نشد ...

            Dm -  C

هنوزم میشه تسلیم شبو اسیر کابوس نشد

 

Dm- C                                                              C                                                    

میشه باز سنگر از ترانه ساختو به قرق سر نسپرد ...

Dm

هنوزم میشه عاشق شدو از ستاره مایوس نشد

 

[ Dm  -  Gm  -  C  -   F  -  Dm  -  C  -  Dm  -  C  -  Dm ]   [ Dm  -  Gm ]

 

C           F                                   Dm                                  

با اینکه داس دلهره ... گردن این دقیقه ها رو میشمره

 

C           F       Dm                                                 

با اینکه آینه از شبو گریه پره

 

Dm                           Gm                                     

با اینکه تو ماه تابو آب ... صدای کوچ استو شتاب

 

A  Gm                  A                     Gm                        

با اینکه تو پستوی ذهن همه کس ... رد گریزه و قفس ، قفس ، قفس

 

هنوزم میشه قربانی این ...