اولین آلبوم شخصی خواننده «پالت» در مسیر انتشار دومین قطعه مستقل «امید نعمتی» منتشر شد